Artikel 9. Transport

1. Het vervoer van alle zaken en materialen, ook die franco verkocht zijn, geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. Verbintenissen tegenover derden aangegaan brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van de opdrachtgever te zijn aanvaard.

2. Opdrachtnemer heeft het recht zaken welke gereed zijn die, door oorzaken onafhankelijk van onze wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en betaling verlangen als had de aflevering plaatsgevonden.

3. Tenzij de opdrachtgever opdrachtnemer tijdig verzoekt het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de goederen en zaken onverzekerd.

4. De keuze van het vervoersmiddel is aan opdrachtnemer. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt zulks ook bij niet franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor de verzending door de opdrachtgever zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhindering bij het gekozen vervoermiddel verplicht opdrachtnemer niet een ander vervoermiddel te bezigen.

5. Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, zegel-, stations- en inklaringskosten, belastingen, e.d. voor rekening van de opdrachtgever.

Terug naar algemene voorwaarden

blouse
bodywarmer