Artikel 7. Leveringsvoorwaarden

1. Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

2. Indien geen tijdstip van aanvang van het werk in overeengekomen, is opdrachtnemer gerechtigd om het aanvangstijdstip naar eigen productieproces vast te stellen.

3. Indien gekochte zaken binnen de overeengekomen c.q. gestelde termijn niet worden afgenomen door opdrachtgever, dan zal opdrachtgever van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in gebreke en verzuim zijn. Opdrachtnemer heeft dan het recht te onzer keuze, hetzij nakoming der overeenkomst te vorderen, hetzij deze overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te verklaren en de in artikel 15. bepaalde schadeloosstelling te vorderen.

4. Indien levering op afroep is overeengekomen, heeft opdrachtgever de verplichting tot afname nadat de afroepperiode zal zijn verstreken.

Terug naar algemene voorwaarden

blouse
bodywarmer