Artikel 5. Prijswijzigingen

1. De opdrachtnemer heeft het recht om, indien na datum van de aanbieding van totstandkoming of bevestiging van de opdracht de inkoopprijzen, alsmede de prijzen van door derden verrichtte diensten en/of werkzaamheden, de prijzen van (hulp)materialen of grondstoffen, de lonen, sociale lasten, belastingen in- of uitvoerrechten en/of andere kostenfactoren, waaronder begrepen prijsstijgingen als gevolg van koerswijzigingen, een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ten gevolge van reeds bij de aanbieding, de totstandkoming of bevestiging van de opdracht voorzienbare omstandigheden, de prijs overeenkomstig te verhogen.

2. Opdrachtnemer heeft het recht om de overeengekomen prijs te verhogen in geval van de door de opdrachtgever aangeleverde onduidelijke schetsen, tekeningen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die opdrachtnemer tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan bij het aangaan van de overeenkomst wordt verwacht.

3. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd te worden. Het meerwerk zal apart in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

Terug naar algemene voorwaarden

blouse
bodywarmer