Artikel 4. Overeenkomsten

1. De overeenkomsten binden opdrachtnemer slechts nadat en voor zover deze door opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd en ondertekend.

2. De opdrachtgever is aan een schriftelijke bevestiging gebonden indien door hem niet binnen 7 dagen na postdatum tegen de inhoud van zodanige bevestiging schriftelijk bezwaar is gemaakt. De opdrachtgever kan zich er nimmer op beroepen geen schriftelijke bevestiging te hebben ontvangen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst bindt opdrachtnemer slechts nadat en voor zover dat schriftelijk is overeengekomen.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd de te verrichten diensten en/of leveringen geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

4. Onder aanbod wordt verstaan een aan de opdrachtnemer gedaan voorstel, offerte of verkooporder tot het aangaan van een overeenkomst dat zodanig is bepaald, dat door ondertekening ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

5. Overeenkomsten worden door Kleding-groothandel.nl opgeslagen en bewaard conform de wettelijke bewaartermijn.

Terug naar algemene voorwaarden

blouse
bodywarmer