Artikel 16. Buitengerechtelijke kosten

1. Alle eventuele kosten, waaronder administratie-, incassso-, deurwaarder,- en advocaatkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke door opdrachtnemer worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen door de opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van de opdrachtgever.

2. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 25% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag van de met opdrachtnemer overeengekomen aankoopsom / aanneemsom, met een minimum van 250,00 euro, waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd.

3. Buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de vordering ter incasso uit handen is gegeven, ongeacht of de opdrachtgever op de hoogte is.

Terug naar algemene voorwaarden

blouse
bodywarmer