Artikel 15. Annulering

1. Bij eenzijdige annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, voordat met de uitvoering van de opdracht /overeenkomst is begonnen, is opdrachtgever een schadeloosstelling verschuldigd van 30% van de overeengekomen aanneemsom /koopsom, onverminderd ons recht op vergoeding van de schade voor zover deze de 30% overtreft, zoals reeds bestelde inkoop van producten of goederen.

Terug naar algemene voorwaarden

blouse
bodywarmer