Artikel 14. Wanbetaling of vrees daarvoor

1. Opdrachtnemer is gerechtigd gedurende de loop van een overeenkomst bij de vrees voor wanbetaling door de opdrachtgever alle overeengekomen werkzaamheden en/of leverantie op te schorten en van de opdrachtgever vooruitbetaling te verlangen, niet alleen voor de lopende overeenkomst maar ook voor de reeds door ons uitgevoerde overeenkomsten, waarvan de betaling door de opdrachtgever niet of slechts gedeeltelijk heeft plaatsgevonden.

2. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever deugdelijke zekerheidstelling te verlangen voor hetgeen de opdrachtgever te eniger tijd uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd zal zijn. Bij niet voldoening hiervan is het lid a. van dit artikel bepaalde van toepassing.

Terug naar algemene voorwaarden

blouse
bodywarmer