Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang opdrachtgever niet heeft voldaan aan hetgeen waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten, blijven de door ons geleverde zaken ons eigendom.

2. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd, zulks onverminderd onze overige rechten, om zonder voorafgaande aanzegging, sommatie of gerechtelijke tussenkomst, de geleverde zaken en eigendommen terug te nemen en daartoe zo nodig de eigendommen van de opdrachtgever te betreden.

3. Zolang dit eigendomsvoorbehoud van kracht is, is het de opdrachtgever verboden de zaken te vervreemden, te bezwaren of te (doen) verdwijnen uit de ruimte waarop of de plaats waar deze zich bevinden.

4. De opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer eerst op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop dit eigendomsvoorbehoud op rust

Terug naar algemene voorwaarden

blouse
bodywarmer