Artikel 10. Overmacht

1. In geval van overmacht in de nakoming van de overeenkomst ten aanzien van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen of stagnatie in het vervoer, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk, een ongeval, staking uitsluiting, uitvoerbeperkingen, maatregelen van overheidswege of niet-levering of niet tijdige levering van halffabrikaten door derden, alsmede opzet of grove schuld van hulppersonen en ander soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet door de opdrachtnemer toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

2. Uitvoering van aan derden opgedragen werkzaamheden, invoer- of uitvoer- of deviezenrestricties, storing in ons bedrijf of in dat van onze toeleverancier of in het transport, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op het schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ten keuze van de opdrachtnemer, en betaling te vorderen ter zake van het wel uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, zonder dat wij gehouden zijn tot het betalen van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.

Terug naar algemene voorwaarden


blouse
bodywarmer